Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Ważne zmiany w prawie.

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców - została podpisana przez Prezydenta 24 kwietnia 2013 r. Nowelizacja  ustawy o transporcie drogowym ma na celu implementację przepisów tzw. unijnego pakietu drogowego, w skład którego wchodzą rozporządzenia regulujące:

  • zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (1071/2009);
  • zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1072/2009);
  • zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (1073/2009).

 

Nowe przepisy zmieniają zasady wykonywania przewozów drogowych, w tym zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Dotychczasowe licencje krajowe w przewozie rzeczy oraz autobusami zastąpione zostaną zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku międzynarodowego transportu osób i rzeczy – nadal funkcjonować będzie licencja wspólnotowa. Warunkiem uzyskania licencji wspólnotowej będzie posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku krajowego transportu drogowego dotyczącego przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką, wymagane będzie uzyskanie odpowiedniej licencji.


W ustawie znalazła się, odrzucona we wcześniejszych projektach, definicja bazy eksploatacyjnej, zgodnie z którą jest to „miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów”.


Ustawa precyzuje warunki, których spełnienie może przyczynić się do utraty wymogu dobrej reputacji, a w konsekwencji do cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Utrata dobrej reputacji, w przypadku przedsiębiorców dbających o prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami, realizację zadań przewozowych, praktycznie nie będzie możliwa. Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących warunków i trybu uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.


Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców dotyczy organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i polega na objęciu kierowców samozatrudnionych obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy. Średni tygodniowy czas pracy wspomnianych kierowców nie może przekroczyć 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy będzie może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie zostanie przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.  Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, będącego jednocześnie kierowcą, prowadzić będzie sam przedsiębiorca, natomiast prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców samozatrudnionych, należeć będzie do podmiotu, na rzecz którego wykonywany będzie przewóz drogowy. Czas przechowywania ewidencji ustalono na 2 lata. Co ciekawe, czas pracy wskazanych kierowców będzie przedmiotem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, a odpowiedzialność finansowa dotyczyć będzie kierowcy oraz przedsiębiorcy.


Warto wspomnieć, że dotychczasowe licencje zachowają ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane, lub do momentu wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. uznaje się za równoważny z nowym certyfikatem.

 

205.221.jpg