Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Nowa ewidencja czasu pracy zgodna z nowymi wytycznymi PIP

 

 • Wprowadzono ewidencję czasu pracy analogiczną do zmienionej ewidencji stosowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, dzięki czemu Klient dysponuje ewidencją zgodną z najnowszymi wytycznymi PIP
 • Zmieniono układ graficzny ewidencji zwiększając tym samym jej czytelność i funkcjonalność
 • Dodano szereg opcji uwzględniających przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców, dzięki czemu Klient otrzymuje gwarancję poprawności wykazywanych składników zaliczanych do czasu pracy kierowców

203.216.jpg

W najnowszej wersji programu została wprowadzona nowa i rozbudowana wersja ewidencji czasu pracy. W związku z pracami zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Układ nowej ewidencji został odwrócony i wszystkie składniki są wykazywane w wierszach, natomiast dni w kolumnach. Zmiana układu była niezbędna z powodu wprowadzenia do ewidencji nowych składników.
 • W składnikach został wykazany składnik "Plan" określający wymiar zasadniczy w poszczególnych dniach oraz „Wymiar”, wykazujący wymiar zasadniczy obniżony przez nieobecności usprawiedliwione pracownika.
 • Zostały dodane wiersze określające rzeczywistą godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności pracownika w poszczególnych dniach.
 • Zostały dodane wszystkie składniki zaliczane do czasu pracy (jazda, inna praca, przerwa 15 min., dyspozycyjność zaliczana do czasu pracy, dyżury 50% zaliczane do czasu pracy, pozostałe przerwy zaliczane do czasu pracy).
 • W osobnych pozycjach został wykazany czas przestoju oraz pozostałe uzupełnienia, wynikające z oddawania nadgodzin bez wniosku pracownika, oddawania przepracowanych dni wolnych, niedziel lub świąt, dyżurów lub godzin nadliczbowych wynikających z nachodzenia wyznaczonych dób pracowniczych.
 • Dotychczasowy składnik Czas pracy został zmieniony na składnik Czas płatny, który obejmuje wszystkie składniki, za które pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie jak za czas pracy (czas pracy, przestoje, uzupełnienia).
 • W osobnych pozycjach wykazane są podstawy i dodatki za godziny nadliczbowe dobowe oraz ilość oddanych lub przeniesionych do oddania godzin nadliczbowych.
 • Zostały dodane również wszystkie składniki niepłatne obejmujące m.in. nieusprawiedliwione postoje, nieobecności nieusprawiedliwione, czas wolny za nadgodziny lub oddawane dni.
 • Ze względu na dużą ilość wykazywanych składników zostały dodane opcje umożliwiające dostosowanie widoczności składników ewidencji do indywidualnych potrzeb użytkownika.

203.219.jpg

 

Poza wyżej wymienionymi zostały dodane następujące zmiany:

 • W większości raportów w module Rozliczenia zostały wprowadzone zmiany, związane z nową wersją ewidencji czasu pracy.
 • Został zmodyfikowany algorytm wyznaczający naruszenia przekroczenia czasu pracy w tygodniu (maksymalnie 60 godzin pracy) i przeciętnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym (limit przeciętnie 48 godzin pracy w okresie rozliczeniowym).
 • Program nie wykazuje naruszenia z tytułu braku przerwy określonej w art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców w przypadku, gdy w ciągu doby czas jazdy jest większy niż 4,5 godziny.
 • Na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Pracy został zmodyfikowany algorytm wyznaczający naruszenia przekroczenia 10 godzin pracy, jeżeli praca była wykonywana w porze nocnej.
 • Na przeliczeniu składników wynagrodzenia zostało dodane "Uzupełnienie wynagrodzenia z tyt. oddanych nadg. bez wniosku" zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy §5a i §5a.

  Wszystkie wprowadzone zmiany w sposób istotny zwiększają funkcjonalność i czytelność generowanej ewidencji czasu pracy. Nowe wytyczne otrzymane z Głównego Inspektoratu Pracy otrzymane w ramach współpracy doprecyzowują formę wykazywania składników wynagrodzenia kierowców na podstawie wprowadzonych czynności.

203.220.jpg