Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Sprawdź czy Twojej firmie grozi kontrola

CEN (Centralna Ewidencja Naruszeń) jest stworzoną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego ewidencją zawierającą wykaz naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez służby kontrolne na drodze i w siedzibie przedsiębiorstwa.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli za rok 2011 wyliczany jest tzw. współczynnik ryzyka dla danego przedsiębiorstwa. Jeżeli przekracza on wartość 50 to podmiot podlega kontroli w roku 2012.

Współczynnik ryzyka wyliczany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

 

182.199.jpg

gdzie:

 

wr — współczynnik ryzyka

n1 — łączna liczba NMW

n2 — łączna liczba PN

n3 — łączna liczba BPN

w1 — wartość punktowa dla NMW wynosi 1

w2 — wartość punktowa dla PN wynosi 3

w3 — wartość punktowa dla BPN wynosi 5

m — liczba kontroli danego podmiotu w roku

NMW — naruszenie mniejszej wagi

PN — poważne naruszenie

BPN — bardzo poważne naruszenie

 

System 4Trans w wybranym przez użytkownika okresie (okres powinien zgadzać się z okresem przyjętym do kontroli przez służby kontrolne) wyliczy współczynnik ryzyka dla przedsiębiorcy. Używając opcji "pomijaj czynności poza wybranym okresem (kontrola drogowa)" otrzymujemy identyczny wynik współczynnika ryzyka dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, odbierania odpoczynków i przerw z tym jaki otrzymują podczas kontroli Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji pracy.

182.200.jpg

Należy pamiętać, że współczynnik ryzyka obejmuje również naruszenia związane z przestrzeganiem zapisów Ustawy o Transporcie drogowym oraz Rozporządzenia 3821/85 mówiącego o używaniu tachografów cyfrowych i analogowych. Do bardzo poważnych naruszeń m.in zaliczane są:

 

- Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy

- Niewłaściwe stosowanie urządzenia rejestrującego (niestosowanie ważnej karty kierowcy, świadome nadużycie itp.)

- Nieprzechowywanie przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danych (przez wymagany okresy)

- Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosownych przypadkach (uwaga! dotyczy również odpoczynków)

- Manipulowanie urządzeniem rejestrującym, kartą kierowcy lub wykresówką, które mogłoby spowodować sfałszowanie danych.