Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „GBOX® NA PIĄTKĘ”

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „GBOX® NA PIĄTKĘ”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „GBOX® NA PIĄTKĘ”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów INELO Stocerz Sp.j. (zwanym dalej „INELO”).
2. W Programie mogą brać udział klienci INELO, którzy zawarli z INELO umowę o świadczenie usług lokalizacyjnych GBOX®, zwani dalej „Klientami” lub „Uczestnikami”, pod warunkiem, że umowa ta wciąż obowiązuje a realizacja usług na jej podstawie nie jest wstrzymana. 
3. Program jest organizowany i zarządzany przez INELO Stocerz Sp.j. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 15 czerwca 2012 r. do zakończenia lub zawieszenia Programu. 
Informacja o zakończeniu lub zawieszeniu Programu zostanie podana przez INELO do wiadomości Klientów, z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji, umieszczonych na stronie internetowej INELO www.inelo.pl, lub przez opiekuna handlowego Uczestnika. Poza rabatami należnymi do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek inne roszczenia względem INELO w przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.inelo.pl 
5. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę Klienta na warunki Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w Programie:
1. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Klient może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest :
• przekazanie danych kontaktowych do potencjalnego klienta zainteresowanego zakupem systemu lokalizacji satelitarnej GBOX® poprzez kontakt z opiekunem handlowym bądź mailowo na adres:doradca@gbox.pl 
• podpisanie umowy świadczenia usług lokalizacyjnych przez poleconego klienta,
• aktywowanie co najmniej jednego urządzenia elektronicznego wraz z modemem GSM i kartą SIM przeznaczonego do korzystania z usług świadczonych przez INELO („Urządzenie GBOX”), w pojazdach poleconego klienta, wskazanych w umowie świadczenia usług lokalizacyjnych GBOX® zawartej pomiędzy INELO a poleconym przez Uczestnika klientem.

III. Zasady uczestnictwa w Programie:
1. Klientowi zostaje przyznany stały rabat do abonamentowej faktury VAT w wysokości 5 zł netto za każde aktywowane Urządzenie GBOX® na podstawie pierwszej umowy świadczenia usług lokalizacyjnych GBOX® zawartej pomiędzy poleconym przez Klienta nowym klientem a INELO. Rabat za każde aktywowane Urządzenie GBOX®, zostaje przyznany począwszy od abonamentowej faktury VAT wystawionej przez INELO na rzecz Uczestnika, za okres rozliczeniowy następujący po aktywacji danego Urządzenia GBOX®.
2. Rabat nie jest przyznawany, jeżeli polecony klient jest już Klientem INELO .
3. W momencie rozwiązania umowy lub zablokowania usług lokalizacyjnych poleconego klienta naliczanie przyznanego rabatu za dany GBOX® zostaje przerwane. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem INELO. 
4. W przypadku gdy łączna kwota udzielonego Uczestnikowi rabatu przewyższa kwotę jednorazowej faktury VAT abonamentowej wystawionej na rzecz Uczestnika, zostaje ona wystawiona na kwotę 1 zł netto. 
5. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku rozwiązania umowy świadczenia usług lokalizacyjnych GBOX® zawartej przez poleconego klienta z INELO lub w przypadku rozwiązania umowy świadczenia usług lokalizacyjnych GBOX® zawartej pomiędzy Uczestnikiem a INELO. Wygaśnięcie uczestnictwa możliwe jest również poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Uczestnika. 
6. Niezależnie od ust. 5, INELO uprawnione jest do natychmiastowego wypowiedzenia uczestnictwa Uczestnikowi, w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika umowy świadczenia usług lokalizacyjnych GBOX® zawartej pomiędzy Uczestnikiem a INELO. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian oraz uzupełniania Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem innych środków komunikowania się na odległość.
3. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. INELO będzie przetwarzało dane osobowe Klienta i poleconego Klienta wyłącznie w celu świadczenia usług lokalizacyjnych lub w celu marketingu produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem INELO i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnianie to jest niezbędne do realizacji usługi lokalizacyjnej GBOX® lub konieczność ich ujawnienia wynika z bezwzględnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa